Share Button

LO i Trondheim avholder årsmøte 19.april 2016 kl. 18.30 på møterom Andromeda i Folkets Hus, på Nova Kurs og Konferansesenter.

Til representantskapets medlemmer

Sakspapirer for årsmøte 2016: Innkalling årsmøte 19.04.2016

Forslag til LO i Trondheims årsmøte 2016 Forslag til LO i Trondheims årsm øte 2016 – innstilling fra styre t (1)

Valgkomiteens innstilling – årsm øte 2016 LO i Trondheim

Budsjettforslag 2016 – til behan dling på årsmøte 19.04.16 (1)

ÅRSMØTE I LO I TRONDHEIM 19. APRIL 2016

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims års­møte:

TID:       TIRSDAG 19. APRIL 2016 KL. 18.30

STED:    MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

                 Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

Dagsorden omfatter:

  1. Åpning
  2. Konstituering

– valg av dirigenter

– valg av sekretærer

  1. Årsmelding 2015
  2. Regnskap for 2015 med revisors merknad
  3. Innkomne forslag
  4. Budsjett for 2016
  5. Valg
  6. Avslutning
  • Det blir pause i forhandlingene med servering av kaffe/te og rundstykke.

Brev om fastsatt årsmøtedato med foreløpig saksliste og melding om valg ble sendt fag­for­eningene 18.01.16. Fagforeningene ble meddelt at frist for for­slag som ønskes behandlet på årsmøtet var 15.03.16 og frist for forslag på kandidater til verv som er på valg måtte være innsendt innen 15.03.16. Vedlagt brevet til fag­foreningene fulgte en oversikt over tillitsvalgte for LO i Trondheim etter sist årsmøte 14.04.15.

. / .  Årsmelding for 2015 med regnskap, innkomne forslag med innstilling, budsjettforslag for 2016, valgkomiteens innstill­ing samt adgangstegn til årsmøtet ligger vedlagt. 

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 4. d.m. orientert om møtet. VEL MØTT!

Med kameratslig hilsen

John-Peder Denstad                                                         Svein Åge Samuelsen

leder                                                                                     1. nestleder / sekretær

tlf. 995 14 216                                                                     tlf. 917 41 820

 

LO i Trondheim er en av LOs lokalorganisasjoner, og er underlagt vedtekter vedtatt på LOs kongress.