Share Button

Høring – NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget – uttalelse fra LO i Trondheim.

Kampen om arbeidervernet. Årsmøtet i LO i Trondheim 2016 avviser Arbeidstidsutvalgets inn­still­ing, og vil ta initiativ til en landsomfattende aksjons- og demonstrasjonsdag mot utvalgets forslag.

Trygge mennesker våger, yter og skaper mer, basert på tariffavtaler, høy organisasjonsandel i arbeidslivet og tillitsvalgte som har reell innflytelse over hvordan arbeidet i bedriften organiseres.

Utvalget ønsker å styrke bedriftseiernes / arbeidskraftkjøpernes styringsrett, og følger således opp den mørkeblå regjeringas arbeid med å svekke fagorganisasjonens posisjoner på arbeidsplassene og det organiserte arbeidslivet i Norge.

LO i Trondheim reagerer spesielt negativt på følgende forslag fra arbeidstidsutvalget:

1)         At arbeidskraftkjøper ensidig skal kunne bestemme skift- eller turnus i alle bransjer.

2)         At jobb mellom klokka 21.00 og 23.00 – forskyvning av arbeidstida – ikke skal regnes som nattarbeid.

3)         At det skal gis utvidet adgang til å jobbe på søndager og helligdager.

4)         At det kan innføres en ny stillingskategori «delvis uavhengig stilling» som unntas samtlige regler som definerer eller begrenser alminnelig arbeidstid og overtid.

Arbeidsfolk organiserer seg fordi man ønsker kollektiv innflytelse over blant annet arbeidstid og organiseringen av denne i form av arbeids- og turnusplaner i bedriftene. Utvalgets forslag vil føre til flere individuelle avtaler og styrke arbeidskraftkjøpers styringsrett når det gjelder arbeidstid. Tillitsvalgte får svekket sin posisjon på arbeidsplassene. Det strider mot fagbevegelsens grunn­leggende verdier om bruk av lovverk og kollektive avtaler. Vi avviser på det sterkeste utvalgets forslag.

Vi viser til høring utsendt 14.01.16 fra Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget – Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet. I departementets høringsbrev fremgår det at «Utvalget har gjennomgått dagens arbeidstidsregulering og peker på at det kan være behov for enkelte endringer i dagens arbeidstidsregulering.»

Høringsfrist er satt til 01.07.2016.

Vårt høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no, samt i ordinær post.

Vennlig hilsen

 

——————————                                             ——————————–

John-Peder Denstad                                                  Svein Åge Samuelsen

leder                                                                          1. nestleder / sekretær

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73-807314 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no