Share Button

I 2010 etablerte det internasjonale laboratorieselskapet Eurofins Scientific seg i Trondheim. Et selskap med virksomhet i 34 land, 190 avdelinger og mer enn 15.000 ansatte. De har drevet oppkjøp av laboratorier i Danmark og Norge. I Trondheim møtte de hard konkurranse fra det kommunale Analysesentret. De lyktes ikke med oppkjøp, derfor anmeldte de Trondheim kommune til EUs kontrollorgan ESA, for brudd på EØS-reglene for offentliges adgang til å virke på et marked.

Det har i de siste 4 åra vært en omfattende korrespondanse mellom Norge og ESA, mange kostbare konsulenthonorarer og arbeidsgrupper har det vært for kommunen, og flere behandlinger i formannskapet og bystyret. En allianse mellom høyrepartiene i bystyret, ESA og Eurofins AS har hatt som målsetting å legge ned den delen av virksomheten som driver på et marked og aller helt legge ned den kommunale virksomheten, for å bane veien for det internasjonale selskapet Eurofins og andre private aktører.

Fagorganisasjonene i Trondheim kommune slo tidlig ring om Analysesentret der vi mente at det av beredskapsmessige grunner var nødvendig at det offentlige hadde kontroll med og tilsyn på vannkvalitet, forurensning og folkehelse i våre nærområder og ikke overlate det til flyktige, profittbaserte og underbetalte ansatte i et verdensomspennende analyseselskap.

Vi mente at det også var viktig å ha et laboratorium lokalisert i Trondheim der offentlige etater og private bedrifter kunne ha nærhet til den kompetansen som Analysesentrets ansatte har for å dele erfaringer og kompetanse, i stede for å sende laboratorieprøver med fly fra Værnes til Tsjekkia og tilbake.

Et tredje aspekt var at det kommunale Analysesentret gjennom mange har blitt besøkt av skoleklasser og studenter for å få innblikk i godt miljø – og beredskapsarbeid.

Disse perspektivene er verken ESA, høyresida i Trondheim eller Eurofins opptatt av. Vi er av den oppfatning at det er et handlingsrom innen EØS- avtalen som gir offentlige myndigheter adgang til og delvis operere på et marked. En norm i EU har i mange år vært at offentlige etater innenfor rammen av 20 % av omsetninga kan operere på et marked når det kan begrunnes i sosiale og sikkerhetsmessige hensyn. Denne normen ble omgjort til en lovbestemmelse i EU parlamentet den 15. januar i år, en bestemmelse som går rett inn i kampen om bevaring av Analysesentret i Trondheim.

Flertallet i bystyret med støtte fra fagorganisasjonene, mot rådmannen og høyrepartiene, ville vedta en organisering der Analysesenteret ble bevart som en kommunal enhet, men at det ble skilt ut et begrensa selskap som skulle foreta salg av tjenester på et marked. En organisering som oppfylte kravene fra ESA om ikke å blande offentlig og privat virksomhet. Da dette gikk opp for ESA gikk det helt på tverke for byråkratene i Brussel.

To dager før bystyremøte i april reagerte ESA, via et advokatfirma som var involvert i saken, og gav kommunen klar beskjed om at hvis Trondheim kommune vedtok noe slikt ville det få store konsekvenser for kommunen. De truet med økonomiske sanksjoner og rettslig forfølgelse.

Slik uprofesjonell adferd ble det sterke reaksjoner på fra fagforeningene og i det politiske miljøet etter at vi påpekte, med god hjelp fra Nei til EU, at ESA ikke har sanksjonsfullmakter og at de ikke skal blande seg inn i en kommunes vedtak. Selve kjernen i EØS avtalen er at EUs kontakt går mellom ESA og departementet, ikke en kommune eller norske virksomheter.

Da ESA representantene skjønte at de hadde gått utover sine fullmakter og tråkket i baret, la de seg på ei linje der de aksepterte den modellen Fagforbundet, NITO, Tekna og de ansatte på Analysesentret skisserte og som bystyreflertallet gikk inn for.

Denne historien viser at det nytter å stå på selv om internasjonale selskaper banker på døra og EU systemet og lokale privatiseringsivrige politikere bruker makta si for å tilfredsstille markedets iver etter å redusere offentlig virksomhet. Dette var et nederlag for NHOs strategi om, stykkevis og delt, splitte opp offentlig virksomhet for å trekke ut privat profitt.

Denne modellen med et ”SalgsAS” og en utførende kommunal enhet har vakt oppsikt langt utover Trondheim kommune. Det er mange kommuner i Norge som gir seg overfor overmakten og ikke tørr å utfordre EØS – avtalen gjennom å bruke handlingsrommet som ligger i avtalen. Dette har nå Trondheim kommune gjort og vunnet gjennom, forhåpentlig til stor inspirasjon til de mange kommuner som havner i samme krysspress.

 

Trondheim den 11.juni 2014.

Svein Olav Aarlott

Hovedtillitsvalgt

Fagforbundet Trondheim