Share Button

Aktivitetsplan 2016 – 2017 Veggavisa nr. 9-2016 Aktivitetsplan 2016 – 2017

REPRESENTANTSKAPSMØTER:

 • Tirsdag 14. juni 2016: Sak 1) LO-kongressen 8. – 12. mai 2017. LO lokalorganisasjoners fremtid; Sak 2) LO-kongressen 8. – 12. mai 2017. Forslag om pensjon; Sak 3) Eventuelt.
 •  Tirsdag 20. september 2016: Sak 1) Hovedtariffoppgjøret 2016. Krav, gjennomføring, resultat og oppfølging; Sak 2) Eventuelt
 •  Tirsdag 29. november 2016: Sak 1) Flyktningesituasjonen. Bolig, arbeid, integrering; Sak 2) Reform Trøndelag. Oppfølging av reformen om ett Trøndelag for å sikre arbeid, lønns- og arbeidsvilkår og organisering av sektorer i henhold til fagbevegelsens krav; Sak 3) Eventuelt.
 • Tirsdag 28. februar 2017: Sak 1) Etter kommunevalget 2015 – Oppfølging og gjenn­om­før­ing av fagbevegelsens Trondheims­manifest 2015. Status i arbeidet med å gjenn­om­føre fag­bev­eg­el­sens krav overfor byens poli­tiske flertall. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagfor­eningenes rolle i vid­ere arbeid med å gjennomføre kravene? Hva gjør vi?; Sak 2) Eventuelt.
 • Tirsdag 14. mars 2017: Sak 1) 1. mai 2017 – Forslag til hovedparoler og paroler for 1. mai markeringen i Trondheim; Sak 2) LO-kongress 8. – 12. mai 2017. Forberedelser.

HALVDAGSKONFERANSER:

 • Lørdag 3. september 2016: Tema 1) Stortingsvalget 2017. Faglig mobilisering og fagbevegelsens krav; Tema 2) Pensjon – ungdom og pensjonister.Faglig, sosial og kulturell samling. Kultur­innslag / sosialt sam­vær / matservering. Arr: LO i Trondheim og Fagforbundet Trondheim. Kl. 15.00 – 01.00, Munkegata 17/19 hos Fagforbundet Trondheim
 • Torsdag 15. september 2016: Tema 1) NORMOD 2030. Forvitring eller fornying i Norden 2014 – 2030. Om skatt, velferdsstat, arbeid, kollektive tariffavtaler, integrering, demokrati.
 • Torsdag 6. oktober 2016: Tema 1) Framtidas jernbane. Jernbanereformen 2015 – hva er mulig å reversere? Konkrete krav om reversering før Stortingsvalget 2017?
 • Lørdag 19. november 2016: Tema 1) Fra legalisme til mer aksjon. Om betydningen av faglige kampmidler og fagbevegelsens vilje og evne til å ta disse i bruk. Kl. 10.00 – 18.00.
 • Mandag 9. januar 2017: Tema 1) Kunnskapskonferanse om temaer knyttet til EU og faglige rettigheter og EU og den norske velferdsmodellen – faktabasert. Arr. LO i Trondheim, Nei til EU Sør-Trøndelag og fagforbund / fagforeninger.
 • Mandag 16. februar 2017: Tema 1) Klimautfordringen – Karbonavgift til folket (KAF). Hva innebærer KAF? Hva kreves om KAF skal få effekt?
 • Torsdag 7. mars 2017: Tema) Sykdom og sykenærvær. Fakta og utfordringer i privat og offentlig sektor. Fokus på forebygging under opprettholdelse av høy sysselsettingsgrad.

Halvdagskonferanser i henhold til vedtatt aktivitetsplan starter kl. 12.00 og varer ut arbeidsdagen, unntatt 3. september som starter kl. 15.00 og varer ut over kvelden og 19. november som starter kl. 10.00 og varer til kl. 18.00. Repres­en­tantskaps­møtene starter kl. 18.30. Forbehold tas om at datoer/tema kan en­d­res. Info finnes på vår hjemmesidewww.loitrondheim.no under Hva skjer? Møter og konferanser er åpne for med­lemmer av fagforeningene.

ÅRSMØTET 2017

 • Tirsdag 4. april 2017 kl. 18.30

TRONDHEIMSKONFERANSEN 2017

Helga 27. – 29. januar 2017 – ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter”