Share Button

VEGGAVISA nr. 10-2014 (1)

AKTIVITETER LO I TRONDHEIM 2014 – 2015

LO i Trondheim har planlagt en rekke aktiviteter i form av representant­skapsmøter, halvdag- og helgekonferanser og aksjoner. Merk av datoene. Du vil også finne hver enkelt aktivitet i kalenderen. 

REPRESENTANTSKAPSMØTER:

 • Tirsdag 30. september 2014: Tema 1) Hovedtariffoppgjøret 2014. Krav, gjennomføring, resultater. Erfaringsutveksling på tvers av forbunds- og fagforeningsområder.
 • Tirsdag 25. november 2014:Tema 1)Kommunevalget 2015 – fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2015. Krav til de politiske partiene fra fagbevegelsen i Trondheim.
 • Tirsdag 10. februar 2015: Tema 1) Etter kommunevalget 2011 – Oppfølging og gjenn­om­før­ing av fagbevegelsens Trondheims­manifest 2011.Status i arbeidet med å gjenn­om­føre fag­bev­eg­el­sens krav overfor byens poli­tiske flertall. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagfor­eningenes rolle i vid­ere arbeid med å gjennomføre kravene? Hva gjør vi?
 • Tirsdag 24. mars 2015: Tema 1) 1. mai 2015 – Forslag til hovedparoler og paroler for 1. mai markeringen i Trondheim. Foredrag om historie og ideologi.

HALVDAGSKONFERANSER:

 • Onsdag 11. juni 2014: Tema) Fokus på arbeid for et seriøst arbeidsliv.Renholdsbransjen og hotell, restaurant og reiselivsbransjen – med seriøse arbeidsforhold og HMS-arbeid? Svart arbeid, fiktiv fakturering og falske identiteter i arbeidslivet. Tilsyn, kontroll og veiledning for et seriøst arbeidsliv. Arbeidsmarkedskriminalitet – hva gjør politiet?
 • Lørdag 6. september 2014: Hovedtema) Fagbevegelsens konkrete krav til de politiske partiene foran kommunevalget 2015 – Trondheimsmanifestet 2015.Faglig, sosial og kulturell samling. Kultur­innslag / sosialt sam­vær / matservering. Arr: LO i Trondheim og Grafisk Fagforening Midt-Norge. Kl. 13.00 – 01.00, på Bakke Gård i Innherredsveien 3
 • Torsdag 4. desember 2014: Tema) Digitalisering av offentlige oppgaver.Hva betyr det og hva er konsekvensene. Hvem omfattes av dette? Endres velferdsstaten? Hva med overvåking av ansatte? Hva med folks rettsikkerhet? Hva med demokratiet? Innsnevring eller utvidelse? Hva kreves av kunnskap for å kunne påvirke utviklingen?
 • Mandag 12. januar 2015: Tema) Kunnskapskonferanse om temaer knyttet til EU og faglige rettigheter og EU og den norske velferdsmodellen – faktabasert. Tema: Fagbevegelsen og EØS. Representanter for begge syn, for EØS og for en frihandelsavtale.Arr. LO i Trondheim, Nei til EU Sør-Trøndelag og fagforbund / fagforeninger.
 • Torsdag 6. mars 2015: Tema) Oppsummere Trondheimsmanifestet 2011 – kravene under temaet ansettelser og heltid.Tilbud om økte stillingsandeler – hva har det ført til? Forsøk heltidsansettelser v/ Dragvoll Helse og velferdssenter – status? Minst 70 % av naturlig fravær skal dekkes av egne ansatte – status? Hvordan fungerer de administrative hjelpemidler / verktøy, herunder GATT systemet, for å kunne oppnå kravene i manifestet?

Halvdagskonferanser starter kl. 12.00 og varer ut arbeidsdagen, unntatt 6. september som starter kl. 13.00 og varer ut over kvelden. Repres­en­tantskaps­møtene starter kl. 18.30. Forbehold tas om at datoer/tema for representantskapsmøt­er / halvdagskon­fer­anser kan en­d­res. Møter og konferanser er åpne for med­lemmer av fagforeningene.

ÅRSMØTET 2015

 • Tirsdag 14. april 2015 kl. 18.30

TRONDHEIMSKONFERANSEN 2015

 • Helga 30. januar – 1. februar 2015 – ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter”