Share Button

Kom og hør, dette angår deg i aller høyeste grad.

Møtet avholdes tirsdag 15. september klokken 1600 til klokken 1900 på Folkets Hus, Nova kurs og konferansesenter 4. etasje.

Innledere fra LO i Trondheim, EL & IT Forbundet og Handel og Kontor lokalt.

Invitasjon AFP-pensjonskonferanse 15 september 2015

Forsvar AFP og gode tjenestepensjonsordninger, tariffoppgjøret 2016 og evaluering 2017 av pensjonsforliket som ble vedtatt i 2005.

Velkommen – enkel servering før møtet.

Påmelding til samuel@loitrondheim.no innen mandag 14. september klokken 1000.

 

Vennlig hilsen

Svein Åge Samuelsen LO i Trondheim 91741820

Elisabet Sundset Sør-Trøndelag Handel og Kontor 97016607

Eystein Gaarberg Elektrikernes Fagforening Trøndelag 95252101

Tjenestepensjon

Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforhold. Alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, er omfattet av en tjenestepensjonsordning.

Tjenestepensjoner i offentlig virksomhet

Offentlig tjenestepensjon er pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor og for noen andre yrkesgrupper der det har vært behov for egne lovregulerte pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon samordnes med folketrygden.

Statens Pensjonskasse (SPK) administrerer pensjonsordningen for statsansatte og store deler av undervisnings- og forskningssektoren. SPK er lovregulert av lov om Statens Pensjonskasse, som også danner regelgrunnlaget for de kommunale pensjonsordningene som er regulert gjennom tariffavtaler.

Noen kommuner og fylker har egne pensjonskasser, men de fleste har valgt å la et forsikringsselskap, for eksempel Kommunal Landspensjonskasse (KLP), administrere tjenestepensjonsordningen.

Pensjonstrygden for sjømenn og  pensjonstrygden for fiskere er lovbestemte offentlige tjenestepensjonsordninger som er tilpasset folketrygden.

Hver enkelt ordning forvalter pensjonsordningen selv. Pensjon fra SPK blir imidlertid utbetalt gjennom NAV.

Tjenestepensjoner i privat virksomhet

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Den viktigste ordning for pensjon i privat sektor er obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Lov om obligatorisk tjenestepensjon i private arbeidsforhold trådte i kraft 1. januar 2006. Mer informasjon om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) finner du på regjeringen.no.

Hva er AFP?

En tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene.

AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3. AFP er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger. Arbeidstakere som trer ut av arbeidslivet før fylte 62 år, vil derfor ikke kunne få AFP.

Ordningen bygger på et kvalifikasjonssystem. Det vil si at du må oppfylle alle gjeldende vilkår for å få rett til ytelsen på tidspunktet du søker om uttak fra. Blant annet må du være ansatt og arbeide i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår. Legg merke til at vilkårene i hovedsak knytter seg til din 62-årsdag, og til de siste tre årene før uttaksdato. Du kan lese om vilkårene her.

Er du usikker på om din bedrift har tariffavtale med AFP-bilag kan du ta kontakt med din arbeidsgiver eller din lokale tillitsvalgte.

Du kan lese mer på siden til afp.no