Share Button

Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter

Av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» arrangeres helga 31. januar – 2. februar 2020 av LO i Trondheim for ni og tjuende gang. 613 tillits­valgte fra 193 fagforeninger og 24 av LOs lokalorganisasjoner fra hele landet møtes til et fagligpolitisk verksted for å bygge en enhetlig faglig strategi. Blant innlederne er industriledere, fagforeningstillitsvalgte og stortingspolitikere

Mangel på fast ansettelse under­gra­ver arbeiderkollektivet og fag­lige organisasjoners innflytelse og makt.

Riksrevi­sjonen har på­pekt at stadig grovere arbeids­livskriminalitet gir økte problemer i arbeidslivet. Bedriftseiernes organiser­ing bort fra ansvar for egne ansatte, bl.a. ved franchise-modellen, øker eier­nes styrings­rett. Innleie og løsarbeid undergraver fag- og yrkesopplæring. Statens kjøp av privat barne­vern undergraver tillits­valgte og tariff. Det finnes kommuner med 20 % kommunale løsarbeidere. I Oslo-området var 1 av 4 innleid i bygningsbransjen i 2017, og det var 85 % lovbrudd.Stortingsflertallet (Rødt, SV, AP, SP, KrF) vedtok derfor å endre Arbeidsmiljøloven i 2018, ved at innleie kun kan avtales med tillits­valgte i virksomhet som er bundet av tariffav­tale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven. Erna Solberg kalte vedtaket for sitt største politiske nederlag det året. I 2019 var fortsatt 4 av 10 innleid fra bemanningsbyråer og 80 % av innleien var ulovlig. Det samme gjelder Bergen. I Trondheim var omfanget mindre. Samtidig legitimerer EUs vikarbyrådirektiv løsarbeid. Det har bredd om seg. Derfor vedtok Fagforbundets Landsmøte i 2017: «Innleie av arbeidstakere gjennom bemanningsbyråer undergraver norsk arbeidsliv og må avvikles.» Landsmøtene i Utdanningsforbundet og i Fellesforbundet i 2019 vedtok det samme. Det utfordrer EØS-avtalens handlingsrom. Vi vil derfor følge opp de politiske streikene de 3 siste år med forbud mot bemann­ingsbyrå, og for offentlig arbeidsformidling. Som et strakstiltak må forskriftsadgangen i AML § 14-12 (5) tas i bruk om forbud i bygge-bransjen i Oslofjordregionen.

En offensiv nasjonal industripolitikk for Norge må skapes i møte med miljø- og klimaendringene.

ENOVA ga nylig tilsagn på 2,3 milliarder kroner i støtte til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Offshore vindkraft kan bli en ny strategisk industri i Norge. Menon har beregnet at det kan gi Norge mellom 11.000 og 128.000 arbeidsplasser innen 2050 og opptil 117 milliarder kroner i verdiskaping. ENOVA har også gitt 1,6 milliarder kroner i støtte til en industriell aluminiumpilot på Hydro Karmøy, med vesentlig redusert energiforbruk og CO2-utslipp. NVE og NTNU viser at det kan skaffes ca. 60 TWh tilgjengelig ny og frigjort energi. Det vil kunne gi titusenvis av arbeidsplasser og eksportmuligheter. Det samme gjelder karbonfangst og lagring. Skipsfart må over på elektrifisering og hydrogen. Ved en «industrial new green deal» med de rød-grønne må deler av Statens Pensjonsfond utland på 10150 milliarder kroner investeres i industri og infrastruktur i Norge, som bidrar til globale utslippskutt. Det krever aktiv næringspolitikk, ikke skattekutt, nærings­nøytralitet-prinsippet må forkastes, ervervsloven gjeninnføres, omstilling uten arbeidsløshet, reelt bedriftsdemokrati og medvirkning og velferdsstatens sikkerhetsnett som trygg ramme.

Hvis alle jobbet heltid i 2018, ville kvinner ifølge Det tekniske Beregningsutvalget i gjennomsnitt hatt 87,1 % av menns lønn.

Flere kvinner enn menn er i deltid og midlertidige stilling, og overtid- og bonusordninger øker skjevheten. Ulikheten er derfor mye større om vi ser på faktisk utbetalt lønn. Det han­dler om at rammen er for liten, om for­hand­lingsmod­ellen og om at for­sørgerpre­misset og ulikelønna historisk er innbygd i tariffsys­t­emene. I NOU 2008:6 foreslo Likelønnskommisjonen en likelønnspott på 3 milliarder kroner. Vårt krav er ekstra­ordinære likelønnspotter i offentlig sektor, og at arbeids­liv­ets part­er forhand­ler fordelingen av disse i tariffoppgjør. Samtidig må det individuelle, «trynefaktorbaserte» lokale lønnssystemet i offentlig sektor avvikles. I privat sektor må lønnsgarantiordninger med reguleringsmekanismer prioriteres.

Fagbevegelsen må reise selvstendige krav i et faglig politisk samarbeid med flere rød-grønne partier fram mot Stortingsvalget i 2021.

113.000 mennesker, 4,0 % av arbeidsstyrken er arbeidsløse i Norge, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. Andel sysselsatte er kun 67,9 %, ned fra 72 % i 2009. Vi godtar aldri arbeidsløshet brukt som økonomisk virkemiddel. I forslag til Trondheimsresolusjonen 2020 er et av kravene «Stans North Connect strømkabelen – norsk kraft til norsk industri». Kabelen fra Hardanger til Skottland, konsesjons-behandles nå. Bedriftsledere i prosessindustrien og Norsk Industri skrev i Fædrelandsvennen 15. januar i år: «… 2,4 øre / kWh i økt strømpris vil bety mer enn 1 milliard kroner i økte kostnader pr år, eller mer enn 40 milliarder kroner over kabelens levetid. Det er svært betydelige beløp som vil svekke industriens konkurransekraft.» Metallproduksjon i Norge baseres på rein energi. Økte strømpriser vil kunne sette 11000 distriktsarbeidsplasser i fare. Hver industriarbeidsplass gir 2-3 arbeidsplasser i serviceindustri og offentlig sektor. Våre kraftanlegg ble bygd for å bygge landet, og ikke til strøm-eksport som en vare dit prisen er høyest. Dette blir markert foran Stortinget 10. mars, når regjeringens høringsfrist for North Connect utløper.