Share Button

Innkalling representantskapsmøte 14.03.17

Til representantskapets medlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 14. MARS 2017 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. 1. MAI 2017 – Hovedparoler demonstrasjonstoget

I brev av 06.01.17 fra LO i Trondheim ble fagforeningene bedt om å være aktive med å fremme forslag til paroler til LO i Trondheim innen fredag 24. februar 2017. På­minnelse om dette ble sendt i e-post til fagforeningene. Forslagene fra fag­for­ening­ene ble lagt til grunn for styrets behandling av 1. mai paroler i styremøtet 28. februar d.å.

Styret i LO i Trondheim fremmer innstillingen på grunn­lag av følgende kriterier:

 1. Følge opp seinere års linje om å begrense antall hoved­paroler.

 2. Styret innstilling bør ivareta innkomne par­ole­forslag fra fag­foreningene.

 3. Paroler som er frem­met de seinere år, men hvor kravene ikke er gjennomført, bør fremmes.

 4. Foku­set bør legges på store, viktige og samlende saker for fag­bevegelsen.

 5. Konkrete lokale / reg­ionale saker bør prioriteres ut fra at disse er et godt grunnlag for å mobili­sere og samle fagbevegelsen på ved demonstrasjon i Trondheim.

SAK 1. 1. MAI 2017 – Hovedparoler demonstrasjonstoget

I brev av 06.01.17 fra LO i Trondheim ble fagforeningene bedt om å være aktive med å fremme forslag til paroler til LO i Trondheim innen fredag 24. februar 2017. Påminnelse om dette ble sendt i e-post til fagforeningene. Forslagene fra fagforeningene ble lagt til grunn for styrets behandling av 1. mai paroler i styremøtet 28. februar d.å.

Styret i LO i Trondheim fremmer innstillingen på grunnlag av følgende kriterier:

Følge opp seinere års linje om å begrense antall hovedparoler.

Styret innstilling bør ivareta innkomne paroleforslag fra fagforeningene.

Paroler som er fremmet de seinere år, men hvor kravene ikke er gjennomført, bør fremmes.

Fokuset bør legges på store, viktige og samlende saker for fagbevegelsen.

Konkrete lokale / regionale saker bør prioriteres ut fra at disse er et godt grunnlag for å mobilisere og samle fagbevegelsen på ved demonstrasjon i Trondheim.

SAK 1. 1. MAI 2017 – Hovedparoler demonstrasjonstoget

I brev av 06.01.17 fra LO i Trondheim ble fagforeningene bedt om å være aktive med å fremme forslag til paroler til LO i Trondheim innen fredag 24. februar 2017. Påminnelse om dette ble sendt i e-post til fagforeningene. Forslagene fra fagforeningene ble lagt til grunn for styrets behandling av 1. mai paroler i styremøtet 28. februar d.å.

Styret i LO i Trondheim fremmer innstillingen på grunnlag av følgende kriterier:

Følge opp seinere års linje om å begrense antall hovedparoler.

Styret innstilling bør ivareta innkomne paroleforslag fra fagforeningene.

Paroler som er fremmet de seinere år, men hvor kravene ikke er gjennomført, bør fremmes.

Fokuset bør legges på store, viktige og samlende saker for fagbevegelsen.

Konkrete lokale / regionale saker bør prioriteres ut fra at disse er et godt grunnlag for å mobilisere og samle fagbevegelsen på ved demonstrasjon i Trondheim.

Styret i LO i Trondheim innstiller på følgende paroler 1. mai 2017:

PAROLE FOR DAGEN

1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

2. Erna: 130.000 arbeidsløse krever investeringer – ikke kutt

3. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år

4. Nei til profitt på velferdstjenester (NY)

5. Ut av EØS – Nei til sosial dumping

6. Ta arbeidsmiljøloven tilbake

7. Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå (NY)

ANDRE PAROLER

8. Fellesskap fremfor skattekutt (NY)

9. Nei til TISA og TTIP

10. Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen

11. Forsvar offentlig tjenestepensjon

12. Bevar søndag som felles fridag

13. Lovfest retten til heltidsstillinger

14. Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud

15. Reverser jernbanereformen (NY)

16. Innfør lærarnorm no! (NY)

17. Start omstilling fra olje til grønn industri

18. Redd byens havn – Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna

19. Uber er pirattaxi

20. La unge asylsøkere bli (NY)

21. Anerkjenn Palestina

22. Bekjemp antisemittisme og islam-hat

NB: Styrets innstilling til paroler blir lagt ut på vår hjemmeside www.loitrondheim.no

Styret ber om fullmakt til å lage ytterligere parole ut fra aktuell situasjon før 1. mai.

Talere: Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, Karianne Tung, stortingspolitiker AP, Lars Haltbrekken, SV Sør-Trøndelag sin 1. kandidat til Stortinget og Ragna Vorkinnslien, Rødt Sør-Trøndelag sin 1. kandidat til Stortinget.

Arrangementer 30. april og 1. mai: Opplysninger om de tradisjonelle 1. mai arr. kommer vi tilbake til. Søndag 30. april blir det et kulturarrangement med «Den røde tråden» i lokalene til Fagforbundet Trondheim i Munkegata nr. 17 / 19.

Følgende forslag er mottatt fra fagforeninger:

Forslag innsendt 25.01.17 fra Sør Trøndelag HK avd. 1

 • Bevar søndag som felles fridag

 • 2/3 lønn i pensjon fra 62 år

 • Lovfestet rett til hele stillinger

Forslag innsendt 01.02.17 fra FO Sør-Trøndelag

 • Forsvar offentlig tjenestepensjon

 • Likelønn nå!

 • Nei til profitt på velferdstjenester

 • Ja til 6-timersdag

 • JA til faste ansettelser

Forslag innsendt 02.02.17 fra Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening (BSF)

 • Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud

 • Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen

 • Forsvar offentlig tjenestepensjon

 • 2/3 pensjon av lønn fra 62 år

Forslag innsendt 22.02.17 fra Fagforbundet Trondheim

 • Nei til profitt på velferdstjenester

Forslag innsendt 26.02.17 fra SL forening Trondheim

 • Innfør lærarnorm no!

SAK 2. LO-kongressen 8. – 12. mai 2017 – forberedelser.

 • Svein Åge Samuelsen innleder om viktige pensjonsforslag.
 • John-Peder Denstad innleder om framtida til LOs lokalorganisasjoner.

SAK 3. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 28. februar d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Med kameratslig hilsen

——————————– —————————

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

leder 1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216 Tlf. 917 41 820

Vedlegg: – Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag

Til orientering, vedtok representantskapet følgende 1. mai paroler i 2016:

PAROLE FOR DAGEN

1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

2. Erna: 134.000 arbeids­løse krever investeringer – ikke kutt

3. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år

4. Forsvar velferdsstaten – nei til anbud av offentlige tjenester!

5. Ut av EØS – nei til sosial dumping

6. Ta arbeidsmiljøloven tilbake

7. Støtt havnearbeiderne – flere ut i sympatistreik

ANDRE PAROLER

8. Solidaritet med europeisk fagbevegelse – stans kuttpolitikken

9. Nei til TISA og TTIP

10. Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen

11. Forsvar offentlig tjeneste­pensjon

12. Å diskvalifisera røynde lærarar er grunnlovs­stridig og krenkande

13. Bevar søndag som felles fridag

14. Lovfest retten til heltids­stillinger

15. Nei til flyktningebaroner – ja til offentlige mottak

16. Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud

17. Stopp høyresidas privatisering av Norge og jernbanen

18. Start omstilling fra olje til grønn industri

19. Redd byens havn – Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna

20. Uber er pirattaxi

21. La asylbarna bli

22. Anerkjenn Palestina

23. Bekjemp antisemittisme og islam-hat