Share Button

1. MAI 2019 – FORSLAGSFRIST PAROLER

Representantskapsmøtet tirsdag 19. mars 2019 kl. 18.30 har 1. mai som hovedtema.

Fagforeningene bes om å være aktive med å foreslå par­oler. Forslag sendes til LO i Trondheim innen mandag 25. februar 2019.

Forslag sendes:            LO i Trondheim, P.b 846 Sentrum, 7409 Trondheim

Forslag kan også sendes til e-post post@loitrondheim.no

1. mai demonstrasjonen 2018 hadde følgende paroler vedtatt av representantskapet:

PAROLE FOR DAGEN

1.           For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

2.           Bekjemp antisemittisme og islam-hat

3.           Rød-grønt uten Venstre (NY)

4.           Erna: 111.000 arbeids­løse krever investeringer – ikke kutt

5.           2/3 pensjon av lønn fra 62 år

6.           Nei til profitt på velferdstjenester

7.           Ut av EØS – Nei til sosial dumping

8.           Ta arbeidsmiljøloven tilbake

9.           Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå

10.         Fellesskapsløsninger fremfor skattekutt

ANDRE PAROLER

11.         Reverser levealdersjustering, alleårsregel og indeksering (NY)

12.         Forhandlingsbrudd = streik (NY)

13.         Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen

14.         Forsvar offentlig tjenestepensjon

15.         Lovfest retten til heltidsstillinger

16.         Likelønn nå!

17.         Bevar søndag som felles fridag

18.         Rekommunaliser kollektivtrafikk, renholdsverk, kino og havn (NY) 

19.         Reverser Jernbanereformen

20.         Utenlandsferjer uten sosial dumping (NY)

21.         Stopp EUs veipakke (NY)

22.         Start omstilling fra olje til grønn industri

23.         Redd byens havn – Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna

24.         La unge asylsøkere bli

25.         Anerkjenn Palestina

Styret har de siste årene lagt følgende til grunn i innstillingen til representantskapet.

  • Begrense antall paro­ler.
  • Ivaretakelse av ­forslagene fra fagfor­eningene.
  • Paroler som er frem­met de seinere år, men hvor kravene enda ikke er gjennomført.
  • Viktige og sam­lende saker for fagbevegelsen.
  • Konkrete lokale / reg­ionale saker som er et godt grunnlag for å mobili­sere.

Kameratslig hilsen

——————————                                                        ——————————–        

John-Peder Denstad                                                           Svein Åge Samuelsen

leder                                                                                         1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216                                                              Tlf. 917 41 820