Share Button

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

 

TID:        TIRSDAG 19. MARS 2019 KL. 18.30

STED:       MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

 

 

SAK 1. 1. MAI 2019 – Hovedparoler demonstrasjonstoget

I brev av 21.12.18 fra LO i Trondheim ble fagforeningene bedt om å være aktive med å fremme forslag til paroler til LO i Trondheim innen mandag 25. februar 2019. Forslagene fra fag­for­ening­ene ble lagt til grunn for styrets behandling av 1. mai paroler i styremøtet 26. februar d.å.

Forslag er mottatt fra følgende fagforeninger:

Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening (BSF), Trøndelag HK avd. 1 og SL forening Trondheim.

 

Styret i LO i Trondheim fremmer innstillingen på grunn­lag av følgende kriterier:

 1. Følge opp seinere års linje om å begrense antall hoved­paroler (NB: Ble ikke fulgt opp tre foregående år).
 2. Styret innstilling bør ivareta innkomne par­ole­forslag fra fag­foreningene.
 3. Paroler som er frem­met de seinere år, men hvor kravene ikke er gjennomført, bør fremmes.
 4. Foku­set bør legges på store, viktige og samlende saker for fag­bevegelsen.
 5. Konkrete lokale / reg­ionale saker bør prioriteres ut fra at disse er et godt grunnlag for å mobili­sere og samle fagbevegelsen på ved demonstrasjon i Trondheim.

Styret i LO i Trondheim innstiller på følgende paroler 1. mai 2019:

PAROLE FOR DAGEN

 1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

 1. Bekjemp antisemittisme og islam-hat
 2. Erna: 106.000 arbeids­løse krever investeringer – ikke kutt
 3. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år
 4. Nei til profitt på velferdstjenester
 5. Ut av EØS – Nei til sosial dumping
 6. Ta arbeidsmiljøloven tilbake
 7. Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå
 8. Fellesskapsløsninger fremfor skattekutt

ANDRE PAROLER

 1. Reverser levealdersjustering, alleårsregel og indeksering i folketrygda
 2. Pensjon fra første krone (NY)
 3. Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen
 4. Lovfest retten til heltidsstillinger
 5. Likelønn nå!
 6. Mindre karakterpress og kontroll gir bedre læring for ALLE elever (NY)
 7. Rekommunaliser kollektivtrafikk, renholdsverk, kino og havn 
 8. Stopp EUs Jernbanepakke IV (NY)
 9. Stopp EUs veipakke
 10. Start omstilling fra olje til grønn industri
 11. Redd byens havn – Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna
 12. Ja til næring og kultur på Ladejarlen (NY)
 13. La unge asylsøkere bli
 14. Anerkjenn Palestina – opphev okkupasjonen (NY)
 15. Ingen utenlandske militærbaser på norsk jord! (NY)

Styret i LO i Trondheim gis en fullmakt til å innta krav om tariffoppgjøret ut frå den reelle forhandlings- og streikesituasjonen.

 

Hovedtalere: Kristin Sæther, LO-sekretær i LO i Norge. Appellanter: Rita Ottervik, ordfører og 1. kandidat AP; Mona Berger, SVs 1. kandidat; Ragna Vorkinnslien, Rødts 1. kandidat; Vegard Tillerflaten, leder av ungdomsutvalget LO i Trondheim.

Arrangementer tirsdag 30. april og onsdag 1. mai: Kveldsarrangementer i Folkets hus. Nærmere informasjon om dette sendes ut seinere. Opplysninger om de tradisjonelle 1. mai arrangementene kommer vi tilbake til.

 

SAK 2.        Eventuelt.

 

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 4. mars d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

 

Med kameratslig hilsen

 

——————————–                                                                   —————————

John-Peder Denstad                                                                          Svein Åge Samuelsen

leder                                                                                                        1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216                                                                                       Tlf. 917 41 820

 

Vedlegg: – Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag

 

FORRETNINGSORDEN.

 1. Styreleder leder møtet.
 2. Styrets sekretær fører protokoll.
 3. Styrets medlemmer og valgte representanter av fagforeningene møter med tale-, forslags- og stemmerett.
 4. Ledere av utvalg i LO i Trondheim møter med tale- og forslagsrett
 5. Medlemmer av fagforeningene har rett til å overvære representantskapsmøtet.
 6. Valgte representanter for fagforeningene har rett til å ha ordet 2 ganger i samme sak. Med unntak av foredragsholder begrenses taletiden til 5 min. første gang og 2 min. andre gang. Dirigenten har for øvrig, når det er påkrevet, rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrens­ning og strek med de inntegnede talere. Til forret­nings­orden gis ordet ikke mer enn en gang og høyst ett minutt til hver sak.
 7. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med forslagsstillerens navn, og navnet på den organisasjon vedkommende representerer. Intet nytt forslag kan tas opp når strek er satt. Nytt for­slag som ingen forbindelse har med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles.
 8. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. I tvilstilfelle eller når minst 1/5 av representantene for­langer det, foregår avstemningen skriftlig.
 9. I protokollen innføres kun forslag, avstemningsresultater og vedtak.
 10. Styret får fullmakt til å godkjenne protokollen.

 

Til orientering, vedtok representantskapet følgende 1. mai paroler i 2018:

PAROLE FOR DAGEN

 1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

 1. Bekjemp antisemittisme og islam-hat
 2. Rød-grønt uten Venstre (NY)
 3. Erna: 111.000 arbeids­løse krever investeringer – ikke kutt
 4. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år
 5. Nei til profitt på velferdstjenester
 6. Ut av EØS – Nei til sosial dumping
 7. Ta arbeidsmiljøloven tilbake
 8. Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå
 9. Fellesskapsløsninger fremfor skattekutt

ANDRE PAROLER

 1. Reverser levealdersjustering, alleårsregel og indeksering (NY)
 2. Forhandlingsbrudd = streik (NY)
 3. Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen
 4. Forsvar offentlig tjenestepensjon
 5. Lovfest retten til heltidsstillinger
 6. Likelønn nå!
 7. Bevar søndag som felles fridag
 8. Rekommunaliser kollektivtrafikk, renholdsverk, kino og havn (NY
 9. Reverser Jernbanereformen
 10. Utenlandsferjer uten sosial dumping (NY)
 11. Stopp EUs veipakke (NY)
 12. Start omstilling fra olje til grønn industri
 13. Redd byens havn – Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna
 14. La unge asylsøkere bli
 15. Anerkjenn Palestina