Share Button

Spennende program for årets Trondheimskonferanse.  John-Peder Denstad er stolt av at det på denne konferansen er 5 kvinnelige innledere og 4 mannlige.  Husk å bruke påmeldingssystemet, og meld deg på i god tid. Vi måtte si nei til folk på konferansen i 2015, så dersom du allerede nå vet at du skal så meld deg på! Sjekk også seminarene som arrangeres på fredag formiddag. Disse er ikke en del av selve Trondheimskonferansen, men en veldig nyttig bonus å ta med.

Uttalelsene og innledningene fra Trondheimskonferansen 2016 finner du her

TRONDHEIMSKONFERANSEN

FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

i Trondheim 29. – 31. januar 2016

NOVA Hotell Kurs og Konferanse – Folkets Hus

 

Hei! Nedenunder følger invitasjon til Trondheimskonferansen 2016. Vi ber dere også merke dere at det vil bli arrangert tre konferanser / seminarer i forkant av Trondheimskonferansen, fredag formiddag 29. januar, se program og påmeldingsordninger vedlagt og nederst i denne invitasjonen.

Påmeldingsfrist: Fredag 8. januar 2016 til

http://loit.samdahls.no/trondheimskonferansen/

Klikk dere inn på lenka over og legg inn opplysninger om deltakere.

Program for konferansen og seminarene med informasjon om / lenker til påmelding finnes også på vår hjemmeside http://www.loitrondheim.no

Vær vennlig å videresende invitasjonen til fagforeninger / klubber.

 

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad                                 Svein Åge Samuelsen
leder av LO i Trondheim                            1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216                                            Tlf. 917 41 820

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14
e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: http://www.loitrondheim.no 

 

Deltakeravgift Trondheimskonferansen 2016:

Kr. 2.100,- pr. person betales til LO i Trondheim – bankkontonr. 4200.09.59663, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Deltakeravgiften dekker blant annet konferansepakke for fredag, lørdag og søndag som inkluderer tre kaffepauser hvorav to med kake og en med frukt, samt to-retters lunsj med kaffe/te og dessertkake begge dager.

Konferansested: Best Western NOVA Hotell Kurs og konferanse (Folkets Hus), Liv Ullmannsalen, 1. etasje – Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget i sentrum av Trondheim. NB: Maks. antall deltakere er 550 stk.

”Åpen fagligpolitisk time”: Saker som ønskes tatt opp, må meldes inn senest mandag 11. januar 2016 til post@loitrondheim.no Maks. lengde på innleggene er 5 min. Ved mange saker, kan tida avkortes. Ønsker om fagligpoli­tiske innlegg har hovedprioritet.

Stands: Behov for standsplass i 1. etasje i vrimlearealet ved den tidligere kinoinngangen ved Lilletorget meldes tilbake innen mandag 11. januar 2016 til post@loitrondheim.no. Maks antall plasser er 15 stk. Fag- og arbeiderbevegelsens organisasjoner og solidaritetsorganisasjoner prioriteres.

Alternativ mat: Deltakere som eventuelt har matallergier, om de er vegetarianere eller veganer, har cøliaki etc. bes om å melde tilbake til post@loitrondheim.no .

 

TRONDHEIMSKONFERANSEN

FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

i Trondheim 29. – 31. januar 2016

NOVA Hotell Kurs og Konferanse – Folkets Hus

Program

Program for utskrift Program Trondheimskonferansen 2016

Fredag 29. januar

Kl. 15.30        Innsjekking / registrering

Kl. 17.30        Kulturinnslag v/ Emil Beitland

Kl. 17.55        Åpning / velkommen v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim

Kl. 18.10        Konstituering v/ John-P. Denstad, leder LO i Trondheim og Svein Å. Samuelsen, 1. nestleder / sekretær i LO i Trond­heim og Heidi Larsen

Kl. 18.20        Innledning

NORSK ARBEIDSLIV I INTERNASJONALT PERSPEKTIV.

Konsekvenser av avtalene TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) og TISA (Trade in Services Agreement).

o   De internasjonale avtalene om handel og investeringer i forhold til demokratiet og de nasjonale rettssystemene.

o   Hva innebærer de tre elementene i TISA: Frys, som binder land stat­isk til dagens reguleringsnivå og hindrer reversering av markedsrett­ing. Skralle–klausulen som automatisk gjør ny nasjonal politikk i et land til en TISA-forpliktelse, og MFN (Bestevilkårsprinsippet) – at en konsesjon gitt til et land automatisk gis til alle TISA-medlemmer.

o   ISDS = «Investor-State Dispute Settlement» – «investor-stat tvisteløsning» i TTIP. Betvinger folkeviljen og truer demokratiet?

o   Hva med det politiske handlingsrommet knyttet til kontroll og styring med tjenester i offentlig sektor og velferdstilbudet?

o   Hva med muligheter for å regulere forhold som forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeiderrettigheter?

o   Hva med muligheter for å bygge sosialisme – gjennom politiske vedtak gjeninnføre offentlig eierskap og styring i sektorer som tidligere har vært privatisert?

o   Politisk mobilisering mot TTIP og TISA.

Innleder: – Helene Bank

 

Spesialrådgiver i For velferdsstaten

Kl. 18.50        Innledning

VELFERDSPROFITØRENE.

Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene.

o   Hvem er velferdsprofitørene?

o   Kampen om barnehagepengene. Sykehjem og kampen om virkeligheten. Illusjonen om profittfrie privatskoler.

o   Politisk kamp og politisk plattform for fremtidens velferdstjenester.

Innleder: – Linn Herning

 

Nestleder og rådgiver i For velferdsstaten

 

Kl. 19.20        Pause med kaffe og hjemmelaget i 1. etasje

Kl. 19.35        Spørsmål, kommentarer og debatt i plenum

Kl. 20.45        Avslutning

Kl. 21.00        Sosialt samvær i Olavs Pub, Folkets hus – Avsluttes kl. 01.00

 

Lørdag 30. januar

Kl. 09.00        Allsang i plenumssal

Kl. 09.10        Orientering fra redaksjonskomiteen

Kl. 09.30        Innledning

PENSJON – FORAN TARIFFOPPGJØRET 2016 OG LO-KONGRESSEN 2017 – VEIVALG FOR FAGBEV­EGELSEN.

o   Tjenestepensjonsordninger – hvordan oppnå LOs mål: ”LO vil tariffeste tjenestepensjonsordn­inger for å sikre de ansattes rettigheter og medbestemmelse, og arbeide for at dagens OTP-ordning forbedres med opptjening fra første krone. ……….. Uføredekning må inngå i de brede ordningene.”

o   AFP – hvordan oppnå LOs mål: ”LO må arbeide for at AFP på en enda bedre måte kan gi flere muligheten til å gå av med folketrygd fra 62 år. LO vil derfor kreve et overgangstillegg i AFP-ordningen for å sikre dette.” og ”I dag kan man risikere å falle utenfor AFP-ordningen på slutten av yrkeslivet uten å få noen AFP ytelse. LO vil utrede muligheten for bedre ytelser for de som uforskyldt faller utenfor ordningen, spesielt ved sykdom / uførhet, arbeidsledighet og virksomhetsoverdragelser sent i karrieren.”

o   Partene skal evaluere utviklingen i 2017. Hva gjør vi, jfr. LO-kongressens vedtak i 2013: ”I tillegg vil LO utarbeide egne vurderinger som grunnlag for krav om forbedringer i pensjonssystemet. Vurderingene må ta utgangspunkt i vedtaket fra LO-kongressen i 2005.”

o   Opplysningskampanje om pensjon fram mot tariffoppgjøret 2016 og LO-kongressen 2017.

Innleder: – Mona Bjørn Leder av HK Region Midt-Norge

 

Kl. 10.00        Pause med kaffe i 1. etasje

Kl. 10.15        Debatt i plenum: Tema: Pensjon – foran tariffoppgjøret 2016 og LO-kongressen 2017 – veivalg for fagbevegelsen.

Kl. 11.15        ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritetsarbeid og aktuelle lokale kamper.

Innlegg v/ ………., …………. Tema: …………………..
Innlegg v/ ………., …………. Tema: …………………..
Innlegg v/ ………., …………. Tema: …………………..

 

Kl. 12.15        Pause med kaffe i 1. etasje

Kl. 12.30        Innledning

DEN POLITISKE OG FAGLIGE SITUASJONEN ETTER KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGENE I 2015 – FORAN STORTINGSVALGET 2017.

De politiske høyrekreftenes angrep på samholdssamfunnet.

o   Endringer i styrkeforholdet mellom arbeid og kapital – fagbevegelsen og tillitsvalgtes rolle og makt i samfunns- og arbeidsliv.

o   Høyrekreftenes vilje og evne til å skape sosial ulikhet, jfr. blant annet kutt og omfordeling i statsbudsjett.

o   Utsalg av statlige virksomheter og privatisering av velferdsstatens virksomheter og tjenester.

Fagbevegelsens slagplan for rød-grønn politikk mot høyrekreftene (H / FrP / V / KrF).

o   Vår strategi og taktikk for å gjenvinne venstresidas politiske makt – hva gjør vi framover?

Innleder: – Hans-Christian Gabrielsen LOs 2. nestleder, LO i Norge

 

Kl. 13.00        Lunsj – i Olavs Pub og Spiseri i 1. etasje og i 4. etg. NOVA

Kl. 14.00        Debatt i plenum: Tema: Den politiske og faglige situasjonen etter kommune- og fylkestingsvalgene i 2015 – foran Stortingsvalget 2017.

Kl. 15.30        Pause med kaffe og kake i 1. etasje

Kl. 15.45        Innledning

FAGBEVEGELSEN OG EØS

o   Fri flyt av arbeidskraft over grensene – fordeler og konsekvenser?

o   EØS – forenlig med utvikling av arbeidsplassdemokrati og den norske modellen?

o   Hvordan sikre ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivn­ing, og hindre begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdann­else?

Innleder: – Marianne Marthinsen Stortingsrepresentant Arbeider­partiet, finanspolitiske talsperson

 

Kl. 16.15        Innledning

FAGBEVEGELSEN OG EØS

o   Fri flyt av arbeidskraft over grensene – fordeler og konsekvenser?

o   EØS – forenlig med utvikling av arbeidsplassdemokrati og den norske modellen?

o   Hvordan sikre ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivn­ing, og hindre begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdann­else?

Innleder: – Kathrine Kleveland Leder av Nei til EU

 

Kl. 16.45        Debatt i plenum: Tema: Fagbevegelsen og EØS.

Kl. 17.30        Avslutning med allsang i plenumssal

Kl. 20.30        Sosialt samvær i Olavs Pub, Folkets Hus – sang / allsang til levende musikk v/ Eilert Ottem kl. 21.00. Avsluttes kl. 01.00

 

Søndag 31. januar

Kl. 09.00        Allsang i plenumssal

Kl. 09.05        Orientering fra redaksjonskomiteen

Kl. 09.15        Innledning

FRA LEGALISME TIL MER AKSJON.

o   Gjennomgang av de nye organisasjonsformene / selskapsformene i arbeidslivet, for eks. innen flyselskapet Norwegian.

o   Hvordan kan fagbevegelsen møte avdemokratiseringen av arbeidslivet som dette fører til og arbeidskjøpernes økte styrke?

o   Kapitalens organisering i dagens samfunn. Hvilke muligheter og positive erfaringer har bruk av de ulike faglige kampmidlene for å bringe fagbevegelsen på offensiven?

Innleder: – Harald Berntsen

 

Historiker og forfatter

Kl. 09.45        Innledning

FRA LEGALISME TIL MER AKSJON.

o   Hvordan bør lokale tillitsvalgte møte eieres planer og beslutninger om nye selskapsstrukturer og oppsplitting av bedrifter?

Innleder: – Per Syversen

 

Organisasjons­arbeider i Fellesforbundet og tidligere klubbleder i Aftenposten

 

Kl. 10.00        Pause m/ kaffe og frukt i 1. etasje

Kl. 10.20        Innledning

FRA LEGALISME TIL MER AKSJON.

o   Erfaringer fra havnearbeidernes arbeidskamp.

o   Hva begrenser fagbevegelsen fra å bruke faglige kampmidler, og hva bør gjøres for å oppheve disse begrensningene?

Innleder: – Vegard Holm

 

Tidligere redaktør av Transportarbeideren

 

Kl. 10.50        Debatt i plenum: Tema: Fra legalisme til mer aksjon.

Kl. 12.00        Lunsj – i Olavs Pub og Spiseri i 1. etasje og i 4. etg. NOVA

Kl. 12.45        Vedtak i plenum: Tema: Uttalelser fra konferansen

Kl. 14.00        Avslutning: John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim.

Allsang: Internasjonalen

Konferansested

NOVA Hotell Kurs og konferanse (Folkets Hus), Liv Ullmannsalen, 1. etasje – Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget i sentrum av Trondheim. NB: Maks. antall deltakere er 550 stk.

Priser

Deltakeravgift: Konferansepakke for fredag, lørdag og søndag inkluderer deltaker­avgift, fire kaffepauser hvorav to med kake og en med frukt, samt to-retters lunsj med kaffe/te begge dager.

Kr. 2.100,- pr. person betales til LO i Trondheim – bankkontonr. 4200.09.59663, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

 

Påmelding

Påmeldingsfrist: Fredag 8. januar 2016 på

http://loit.samdahls.no/trondheimskonferansen/

Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

Overnattingsalternativer

Overnatting må bestilles av den enkelte deltaker direkte til hotell, se over­sikt under over ulike alternativer som ligger i kort avstand fra konferan­se­stedet:

Best Western NOVA Hotell, Cicignons plass – Tlf. 73 – 80 63 00 – telefax 73 – 80 63 01 – booking@nova-trondheim.no / www.nova-trondheim.no

Følgende konferansetilbud gis på overnatting på NOVA Hotell Kurs og Konferanse:

Økonomi enkle rom med frokostbuffet og vaffelsteking på kvelden:           kr. 745,- pr. døgn

Standard enkle rom med frokostbuffet og vaffelsteking på kvelden:           kr. 845,- pr. døgn

Standard doble rom med frokostbuffet og vaffelsteking på kvelden:           kr.1025,- pr. døgn

NB! Ved bestilling på NOVA Hotell må det henvises til at overnattingen er knytta til konferansen “Trondheimskonferansen – Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” for å få overnevnte priser.

Olavs Pub ønsker som vanlig å framstå som et naturlig samlingspunkt mht. middags­tilbud på fredag og lørdag – Rabatt-kuponger blir utdelt ved innsjekk til konferansen.

Comfort Hotel Trondheim, Krambugata nr. 3 – Telefon: +47 73 58 88 88 – Faks: +47 73 58 88 81 – e-post: co.trondheim@choice.no – web: www.choice.no

Radisson SAS Royal Garden Hotell – Kjøpmannsgt. 73 – Tlf. 73 – 80 30 00 – Telefaks 73 – 80 30 50 – e-post: sales.trondheim@radissonsas.com

Britannia Hotell AS – Dronningens gt. 5 – Tlf. 73 – 80 08 00 – britannia@britannia.no

Comfort Hotell Lipp AS -Thomas Angellsgt. 12B -Tlf. 73-512133/Telefax 73-514314

Rica Nidelven Hotel – Havnegt. 1 – Tlf. 73 – 56 80 00 – Telefaks 73 – 56 80 01 – e-post: rica.nidelven.hotel@rica.no

 

Arrangør:           LO i Trondheim

Folkets Hus

Postboks 846 Sentrum, 7409 TRONDHEIM

Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14

e-post: post@loitrondheim.no

hjemmeside: http://www.loitrondheim.no

 

KONFERANSER / SEMINARER FØR TRONDHEIMSKON­FER­ANSEN 2016

Nei til EUs FORMØTE TRONDHEIMSKONFERANSEN 29. januar 2016.

Program for utskrift:  Endelig_Program-formøte-Trondheimskonferanse-n-2016

Nei til EUs FORMØTE TRONDHEIMSKONFERANSEN 29. januar 2016.

Arrangeres i samarbeid med LO i Oslo og LO i Trondheim

I forkant av Trondheimskonferansen 2016 inviterer Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo og LO i Trondheim til faglig formøte.

Fredag 29. januar 2016, kl. 10.30 – 15.30

NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4. etasje, rom Europa.

Program

10.30 – 10.45 Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU ønsker velkommen.

10.45 – 11.45

Arbeidslivskriminalitet:

Konkrete eksempler på svart arbeid og bekjempelse av dette fra Trondheim:

v/ Vidar Sagmyr, prosjektleder av byggebransjens uropatrulje i Trondheim

v/ Sara Bell, leder Fagforbundet Bergen. Eksempel fra Orange Helse i Bergen. Hva skjer med de ansattes arbeidsforhold ved anbud og konkurranseutsetting?

11.45 – 12.30 Om EØS og fagbevegelsen:

Boye Ullmann, leder av faglig utvalg Nei til EU: Status etter Fellesforbundets landsmøte. Strategi fram mot LO-kongressen.

12.30 -13.15 Lunsj

13.15 – 14.15 TTIP / TISA:

Om TTIP og TISA og tvisteløsningsmekanismene: Lise Rødland, Attac.

Inkl. spørsmål og debatt.

14.15. – 15.30 Spørsmål og debatt om sosial dumping, fagbevegelsen og EØS og strategi fram mot LO-kongressen.

15.30 Avslutning

Møteledere: Johan Petter Andresen og Lill Fanny Sæther.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Enkel lunsj.

Påmelding innen fredag 22. januar 2016 til http://loit.samdahls.no/euseminar/

For nærmere informasjon:

Heidi Larsen, tlf. 988 12 367

Lill Sæther, tlf. 958 15 591

 

Internasjonalt faglig seminar i regi av LO i

Trondheims internasjonale utvalg.

Program for utskrift: Internasjonalt faglig seminar 29.01.16

 

I forkant av Trondheimskonferansen 2016 arrangerer internasjonalt utvalg i LO i Trondheim seminar om situasjonen i Midt-Østen, Venezuela og Cuba, herunder faglig samarbeid med Cubansk fagbevegelse.

Tid: Fredag 29. januar 2016, kl. 11.00 – 15.00

Sted: NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4. etasje

Tema 1: Hva skjer i Midt-Østen og hvordan kan fagbevegelsen påvirke ut i fra et fredelig og solidarisk perspektiv.
Innleder: Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim

Tema 2: Samarbeide mellom Central de Trabajadores de Cuba (CTC) – Sancti Spiritus og LO i Mo i Rana og LO i Trondheim.
Hva lærte vi etter besøket til Cuba i 2015, og veien videre for et godt og nyttig samarbeid med CTC.

Innledere: ved Atle Hiller, LO i Mo i Rana og Hugo Sandoval, LO i Trondheim.
Tema 3: Samarbeid mellom fagbevegelsen i Norge og Cuba.

Innleder: Maria Esther Fiffe Cabreja, Cubas ambassadør i Norge.

Tema 4: Hva skjer i Venezuela: Utfordringer og trusler mot demokratiprosessen

Innleder: Yudith E. Guerrero, Chargé d’ Affaires Venezuelas ambassade i Norge.

Enkel servering i pause.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte!

Påmelding innen fredag 22. januar 2016 til post@loitrondheim.no

For nærmere informasjon, kontakt Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim, tlf. 938 83 328

Konferanse i regi av LO i Sør-Trøndelags familie og likestillingspolitiske utvalg

I forkant av Trondheimskonferansen 2016 inviterer LO i Sør-Trøndelags familie og likestillingspolitiske utvalg til konferanse

Fredag 29. januar 2016, kl. 10.00 – 15.00

NOVA hotell, kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., Trondheim

Veien ut av et kjønnsdelt arbeidsmarked

Program for utskrift: Veien ut av et kjønnsdelt arbeidsmarked

Konferansen er gratis. Eventuelle reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste dekkes av eget forbund etter nærmere avtale.

Norge har i dag et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Av alle sysselsatte utgjør deltidsansatte 25 prosent. Totalt er rundt 75 prosent deltidsansatte kvinner. Samtidig ser vi at kvinner kommer uheldig ut i forhold til menn på arbeidsmarkedet, i lønnskampen, og i forhold til trygd og alderspensjon hvor 87 prosent av minstepensjonistene er kvinner. Hva tyder dette på? Under konferansen håper arrangøren at deltakerne får belyst nærmere spørsmål/utfordringer omkring temaet.

Program:

  1. 09.30 Kaffe og registrering
  2. 10.00 Kulturell åpning ved Kulturskolen i Trondheim
  3. 10.15 Velkommen ved utvalgets leder Randi J. Eikevik
  4. 10.20 Økonomiens kjønnsstruktur og myten om det frie valg ved Ingebjørg Seip, professor ved NTNU
  5. 11.15 Hva må vi gjøre? Ved Rigmor Aasrud eller Anette Trettebergstuen (AP)
  6. 12.00 Lunsj
  7. 12.45 Praktisk tilnærming:

Menn i helse ved Frode Rønnsberg, Trondheim kommune

Jenter i bil og elektro ved Liv Beate Eidem, Kvinner i utradisjonelle yrker

  1. 13.45 Ombudets syn ved Claus Jervell, Likestillings- og diskrimineringsombudet
  2. 14.15 Fagbevegelsen syn
  3. 14.50 Avslutning ved Randi J. Eikevik

Konferansier er Elisabeth Sundset

For mer informasjon, kontakt leder av LO i Sør-Trøndelags familie og likestillingspolitiske utvalg, Randi Eikevik, tlf. 928 64 805 / LOs distrikskontor i Sør-Trøndelag ved Tone Vorseth Graneggen, tlf. 928 68 973.

Påmelding innen onsdag 20. januar 2016 til LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag, tlf. 23 06 10 00 / e-post: sortrondelag@lo.no