Hva ropte han egentlig? Tilsvar til reportasje av Laila Ellingsen

The following is an excerpt.

Laila Ellingsen refererer i en reportasje over to sider i Adresseavisen 30.01.17 fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter». Det er Norges største fagforeningskonferanse og er et viktig fagligpolitisk verksted for å meisle ut enhet rundt strategier i vårt fagligpolitiske arbeid. I år deltok 626 tillitsvalgte fra 152 fagforeninger og 23 av LOs lokalorganisasjoner. 11 forbund deltok med sentrale tillitsvalgte, og representanter fra engelsk og venezuelansk fagbevegelse var til stede. LO-leder Gerd Kristiansen sa at konferansen var en institusjon der ledelsen måtte være til stede for å vite hva grasrota mente. Hadia Tajik sa at konferansen var en viktig møteplass for å få jording. Det setter vi pris på.

Miljøpakke for transport i Trondheim – Uttalelse fra LO i Trondheim

The following is an excerpt.

Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2017-20 – uttalelse fra LO i Trondheim.
Vi viser til brev datert 20.12.16 fra Miljøpakkens sekretariat v/ Tore Langmyhr, vedlagt et helhetlig utkast til handlingsprogram for Miljøpakken 2017-20. I oversendelsesbrevet fremgår at Miljøpakke for transport i Trondheim utarbeider et fireårig handlingsprogram som revideres årlig, og at det foreliggende utkast sendes på høring til representanter i Miljøpakkens brukerutvalg.
I oversendelsesbrevet fremgår det at Handlingsprogrammet behandles politisk i Trondheim bystyre 16.2.17 og i Sør-Trøndelag fylkesting 1.-2.3.17.
Denne gangen er det utarbeidet et fireårig program uten forslag til prioriteringer ut over 2020. Når det gjelder spørsmål om langsiktig innsats og større endringer, henvises til revisjonen av hele Miljøpakken som vil drøftes i 2017.
I brevet fra Miljøpakken bes det om at høringsuttalelser sendes Miljøpakkens sekretariat ved Tore Langmyhr på e-post tore.langmyhr@trondheim.kommune.no innen 31. januar 2017. Uttalelsene vil da bli samlet og videresendt til politisk nivå i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

I oversendelsesbrevet medfølger også vedtak fra Sør-Trøndelag fylkeskommune (fylkestinget 14.12.2016 / sak 123/16) med fylkeskommunens innspill til utforming av handlingsprogram. Sør-Trøndelag fylkeskommune behandler det helhetlige utkastet 1.-2.3.17.

Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.

Pressemelding

The following is an excerpt.

LO i Trondheim arrangerer 27. – 29. januar 2017 den årlige landsom­fatt­ende Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettig­heter” i Folkets Hus / NOVA. 626 tillitsvalgte er påmeldt. Konferansen ble første gang arrangert for 29 år siden.

Delta på LOs medlemsdebatt!

The following is an excerpt.

LOs medlemsdebatt har høsten 2016 vært en viktig del av arbeidet med å engasjere medlemmene inn mot stortingsvalget 2017 ved å stille konkrete krav til de politiske partiene. Mange fagforeninger og klubber har fulgt opp overfor sine medlemmer og skapt politisk debatt på arbeidsplassene. Men vi ser av svarprosenten at det fremdeles er mange både tillitsvalgte og ordinære medlemmer som ikke har blitt spurt om å delta. Vi oppfordrer til at det gjøres en ekstra innsats for å høyne deltakelsen.

Stortingsvalget 2017 – fagbevegelsens krav

The following is an excerpt.

Stortingsvalget 2017 – fagbevegelsens krav til de politiske partiene.
Politiske partier vinner ikke valg og et mandat for et venstresidealternativ hvis man ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen. Fagbevegelsen og arbeidsfolk må utgjøre kjernen i ethvert venstresidealternativ som ønsker å vinne valg og utvikle et mer solidarisk samfunn. Fagbevegelsen må være pådriver mot politiske partier og fagbevegelsen må reise selvstendige krav i et faglig politisk samarbeid med flere partier. En slik linje gjør det mulig å aktivisere tillitsvalgte og medlemmer, utvikle allianser og bekjempe det nyliberale prosjektet. Dette krever en fagbevegelse som organiserer, skolerer, aktiviserer og stiller seg i ledelsen av kampen både i topp og bunn. LO i Trondheim krever at Høyre / FrP-regjeringens angrep på faglige rettigheter, arbeidsmiljølov og velferdsordninger reverseres.

Nei til spisepause i hvilebuer

The following is an excerpt.

Vedrørende anbud 2019 i kollektivtrafikken – Spisepauser må avholdes på depot eller andre større fellesarealer – ingen spisepauser på hvilebuer.
Representantskapet i LO i Trondheim støtter bussjåførenes tillitsvalgte i deres arbeid for å sikre at spisepauser må avholdes på depot eller andre større fellesarealer. Representantskapet har forståelse for at bussjåførene og deres fagforeninger bruker nødvendige virkemidler for å oppnå dette.

Frokostmøte fredag 6. januar

The following is an excerpt.

Frokostmøte fredag 6. januar
Ved årets første frokostmøte vil LO-advokat Rune Lium gi en oppdatering fra arbeidsretten, og vi får høre hvordan samarbeidsprosjektet Tett på Trondheim har fått flere innbyggere til å velge seriøs arbeidskraft.