Share Button

Streiken startet 9. januar 2021. På landsbasis er nå 120 med­lemmer i FO og Fagforbundet i streik. 8 av Fagforbundets medlemmer er i streik i Trond­heim, 6 fra Birralee International Kinder­garten, 1 fra Trondheim mottakssenter Hero og 1 fra Kirkens SOS. Vi gir full støtte til kravet om likebehandling og lik lønn for likt arbeid.

Det er to avtaler med NHO, med ulike vilkår og nivåer

Konflikten gjelder partene i tariffavtale NHO 453 som omfatter private virksomheter; behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, og ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, enkelte virksomheter i Bymisjonen, Blindeforbundet, en kino og noen barnehager. NHO 481, Pleie- og omsorgsoverenskomsten omfatter ansatte i privat pleie og omsorg; helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsansatte, kokker, renholdere og driftere av bygg. Norsk Sykepleierforbund har alle sine medlemmer i NHO 481, med de beste vil­kår­ene. I 2019 valgte NHO å løfte sykepleierne i avtalen med sykepleierforbundet i dette området opp på ca. likt nivå som alle andre sykepleiere. Det gjaldt ikke andre universitets- og høyskoleut­dannede som vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. LOs forbund, Fagforbundet og FO må ivareta mange yrkesgrupper, og ville forhandle for å løfte medlemmer fra den ene avtalen til den andre for å rette opp forskjellsbehandling og ulikheter. NHO sa klart nei til å heve minstelønnssatsene.

Ulikhetene i lønn og minstelønnssatser er uholdbar

En sykepleier uten videreutdanning kan ha kr. 60.000 til 155.000 høyere minstelønn enn en barnevernspedagog, avhengig av ansiennitet. En nyansatt renholder i et NHO-sykehjem har en minstelønn på 258.000 i året i full stilling, ca. kr. 100.000 mindre enn andre renholdere. I det organiserte arbeidslivet er det blant de laveste minste­lønns­sats­ene. Skillene er store mellom mange yrkesgrupper i offentlig sektor og de private syke­hjemmene. En nyansatt helsefagarbeider ved et av disse sykehjemmene har en minstelønn på 288.385 kroner i året i full stilling. I KS er startlønna 358.000 kroner, i Oslo kommune 380.550. Driften av disse private virk­somhetene er alt vesentlig finansiert med skattepenger. Virksomhetene får pengene sine fra det offentlige og maksimerer overskuddet med å ta fra de ansatte. Derfor er streiken viktig.

Bedriftseiere i noen barnehager har bytta arbeidskjøperorganisasjon til NHO 453 for å spare penger

Mange som jobber der har med lønns- og arbeidsvilkår fra tidligere tariffavtaler, men over tid vil nok disse medlemmene også sakke etter alle andre barnehageansatte. De har også fått dårligere pen­sjonsordning enn andre barnehageansatte. Fagbevegelsen er imot at virksom­heter tariff­hopper til billige lønnsavtaler for på sikt å spare på dårligere lønns- og arbeidsvilkår, og som over tid undergraver tariffavtaler med gode lønns- og arbeidsforhold for hele barnehage­om­rådet. Derfor er streiken viktig.

Vi støtter streiken og kravene om å rette opp ulikebehandling

Bedriftseiere har holdt de an­sattes lønnsnivåer nede for å øke sin fortjeneste. Det koster mer å gjenskape like­be­handling. Et viktig prinsipp er at folk med samme kompetanse skal tjene det samme uav­hengig av hvilken tariffavtale de omfattes av. Det handler om likebehandling av alle yrkes­grupp­er som jobber i samme virksom­heter med samme lønnsnivåer som NHO har lagt seg på med Norsk Sykepleierforbund, og som tilsvar­er off­entlig sektor. Det handler om like sosiale bestemm­elser for alle i samme virksomhet. Det handler om å sikre framtidig lønnsutvikling ved at enkelte yrkesgrupper ikke drar ifra og lager for­skjellsbehan­dling for framtida. Det handler om å løfte laveste lønnsnivå for å kunne løfte lønna for alle, i dette oppgjør­et og over tid. Minstelønna må på plass. Vi støtter kravet om lik lønn for likt arbeid – et rettferdig krav.

LO i Trondheim, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / Nettadr: www.loitrondheim.no