De ansatte skal ikke betale for koronakrisen

The following is an excerpt.

Vi krever at kommunene og fylkeskommunene kompenseres fullt ut for tap av inntekter og ekstrautgifter som følge av koronakrisen. Vi mener at kommuneøkonomien snarere må styrkes enn svekkes om vi skal komme ut av krisen, skape ny industri og nye arbeidsplasser og ikke minst kunne drive et godt forebyggende helsearbeid.

Marienborgområdet må sikres for framtidens jernbanevedlikehold

The following is an excerpt.

Vi forventer at bystyret vil sikre areal og lokaliteter på Marienborg, med motor­vogn­verkstedet, som regulert til nær­ingsformål, for bl.a. vedlikehold og utvikling av materiell for framtidas intercitytilbud og bybane. Jernbaneverkstedet på Marienborg er viktig for kunnskaps- og teknologibyen Trondheim

Krisepakker og offensiv motkonjunkturpolitikk

The following is an excerpt.

Nå gjelder det å sikre arbeidsplasser og arbeidsfolk som rammes av den økonomiske krisa i kjølvannet av korona-krisa. Ordfører, gruppeledere, politikere, kommunedirektøren, Nær-ings¬foren¬ingen, NHO og LO i Trondheim er i tett kontakt. Formannskapet vedtok en foreløpig krisepakke 26. mars.

Krisepakker og arbeidsfolks behov for trygghet

The following is an excerpt.

Samtlige partier på Stortinget er i dag 16. mars tverrpolitisk enige om en rekke tiltak for å sikre bedrifter og ansatte som rammes av koronakrisen. Krisepakken har en vesentlig bedre sosial profil enn H/V/KrF regjeringens uakseptable forslag, og innebærer at ansatte får bedre rettigheter enn dagens regler. Krisepakken ivaretar på flere punkter arbeidsfolks behov for trygghet om å kunne beholde inntekten de første ukene. LO i Trondheim krever at disse ordningene videreføres så lenge unntakssituasjonen i arbeidslivet varer. Ytterligere ordninger må iverksettes om dette er nødvendig av hensyn til arbeidsfolks behov.

Tempe og Valøya, områderegulering – høring

The following is an excerpt.

Et tverrpolitisk flertall i dagens bystyre svarte før kommunevalget 2019 under temaet Byplanlegging ja på fagbevegelsens krav om å sikre at Trondheim kommune moderniserer Valøya driftsanlegg til en standard med forskriftsmessige lokaler og et hensiktsmessig anlegg for daglig drift og vedlikehold og at Trondheim bydrift og Trondheim eiendom gis forskriftsmessige garderobefasiliteter og personalrom. Det er siste år investert ti-talls millioner kroner i Sorgenfri-anlegget ved å bygge infrastruktur og tekniske anlegg for gass-busser og el-busser og opprustning av administrasjonsbygget. Sorgenfri-tomta bør derfor kunne videreutvikles som et strategisk og miljøvennlig plassert anlegg for bussdrift, som et park- and ride anlegg eller som et kombinert bussdepot med annen type nær¬ingsbygg.

Godsterminal Brattøra-Heggstadmoen lever i påvente av gjennomkjøringsterminal

The following is an excerpt.

Godsterminal Brattøra-Heggstadmoen lever i påvente av gjennomkjøringsterminal. I tillegg til delt løsning Brattøra/Heggstadmoen bør innhold, lokalisering, størrelse og kostnader utredes for flere alternativer. Bystyrets vedtak om å be rådmannen ta initiativ til dialogmøter med relevante næringsaktører er derfor viktig og nødvendig. En mer effektiv godsterminal/knutepunkt er nødvendig for å nå målene om mer gods bra vei til bane i Trøndelag.

Støtte til politisk streik for råderett over egen jernbane – mot EUs fjerde jernbanepakke

The following is an excerpt.

Representantskapet i LO i Trondheim støtter den politiske streiken torsdag 10. oktober 2019 kl. 12.00 – 14.00 i regi av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke. Representantskapet i LO i Trondheim oppfordrer fagforeningene innen bussbransjen til å delta i den politiske streiken ved at medlemmene legger ned arbeidet sitt mellom kl. 12.00 og 14.00 denne dagen. Representantskapet vil mobilisere fagforeningene til å støtte den politiske streiken ved å slutte opp om og delta på arrangementer i regi av Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund før og under streiken.