Diagnoselisten bør bestå

The following is an excerpt.

En av årsakene er at det vil være viktig for at folk med kroniske lidelser skal kunne stå lengre i jobb. For ansatte med lav lønn vil departementets forslag innebære at de kanskje ikke tar de nødvendige behandlinger for å kunne ha en bedre livskvalitet, stå lengre i arbeidslivet og for å kunne unngå at sykdommen utvikler seg slik at de må gå over på hel eller delvis uførepensjon

Kommunedelplan energi og miljø

The following is an excerpt.

LO i Trondheim meiner utkastet til Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 er eit grundig dokument som legg opp til ambisiøse målsettingar. Men me synast at planen i større grad kunne framheva at utfordringane (og løysningane) er globale, me etterlyser konkretisering av tiltaka, og me saknar at kommunen i større grad framstår som ein aktør, i staden for berre ein tilretteleggjar, når konkrete tiltak skal settast i verk.

Arbeidstidsutvalget – uttalelse.

The following is an excerpt.

Kampen om arbeidervernet. Årsmøtet i LO i Trondheim 2016 avviser Arbeidstidsutvalgets inn­still­ing, og vil ta initiativ til en landsomfattende aksjons- og demonstrasjonsdag mot utvalgets forslag.
Trygge mennesker våger, yter og skaper mer, basert på tariffavtaler, høy organisasjonsandel i arbeidslivet og tillitsvalgte som har reell innflytelse over hvordan arbeidet i bedriften organiseres.
Arbeidstidsutvalget ønsker å styrke bedriftseiernes / arbeidskraftkjøpernes styringsrett, og følger således opp den mørkeblå regjeringas arbeid med å svekke fagorganisasjonens posisjoner på arbeidsplassene og det organiserte arbeidslivet i Norge.

Høring Trøndelagsutredningen

The following is an excerpt.

Høringssvar fra LO i Trondheim – Trøndelagsutredningen Generelt: LO i Trondheim mener demokratiet må legges til grunn ved at folket i en folke­avstemning må få avgjøre hvorvidt de to trøndelagsfylkene skal

Grønn strek for en trygg framtid.

The following is an excerpt.

Høring om «Grønn strek» i byutviklingskomiteen 03.02.16 Innlegg fra LO i Trondheim v/ John-Peder Denstad Hvor kan og skal byen vokse- med grønn strek? I forord til «Grønn strek for en trygg framtid» –

Høringsuttalelse fra LO i Trondheim

The following is an excerpt.

Travbanevegen 6 og 6b, samt Gildheimsvegen 8, forespørsel om regulering fra næring til bolig – Høringsuttalelse fra LO i Trondheim LO i Trondheim mener ønsket omregulering kan gjennomføres. Vi er imidlertid av