Haakon VIIs gate – uttalelse til endring fra næringsareal til bolig

The following is an excerpt.

LO i Trondheim ser arealet og eiendommen i Haakon VIIs gate i sammenheng med kommunens pågå¬ende arbeid om strategi for næringsarealutvikling og mener at arealet ikke må bli omregulert fra næringsareal til boligformål, jfr. at eiendommen er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel (KPA) 2012 – 2024 og i gjeldende kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll. Områdene som ligger på østsiden av Lade / Leangen må videreutvikles som næringsareal, tett på vei og jernbane.
I Rambølls rapport om «Arealkrevende næringer i byomformingsområder i Trondheim» fremgår blant annet følgende om Lade / Leangen området: «De østre områdene som ikke er under transformasjon vil lettere kunne være virksomheter med store krav til transport og utearealer, delvis fordi de ligger tett på eksisterende vegsystem med høy kapasitet og delvis fordi de ligger i randsonen av områder med fokus på bolig/urbane kvaliteter.»

LO i Trondheims forslag til LOs regionkonferanse

The following is an excerpt.

Forslag til LOs regionkonferanse i Trøndelag 8. – 9. mars 2018

LO i Trondheim oversender innen fristen 15.02.18 følgende fem forslag til LOs regionkonferanse i Trøndelag:
Forslag 1: Kampen for arbeidervernet og mot løsarbeidersamfunnet.
Forslag 2: Økt bruk av faglige kampmidler.
Forslag 3: Norge må videreutvikles som en industrinasjon.
Forslag 4: Fagbevegelsen og venstresidas politiske makt – en ny kurs for framtida.
Forslag 5: 6-timers dag / 30 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.

Miljøpakke for transport

The following is an excerpt.

Forslag til budsjett for 2018 – uttalelse fra LO i Trondheim.
————————————————————————————————
 Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag¬foren¬inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.
 Bruk av bompenger må begrenses, fordi dette er en form for flat skatt som rammer likt for fattige og rike.
 LO i Trondheim stiller spørsmålstegn ved hensikts¬messigheten av å bruke 221 millioner kroner, som tidligere er oppgitt av Miljøpakken, til å planlegge og prosjektere Byåsen-tunnelen.
 Vi mener at skal man prioritere noe når det gjelder hovedveger, så må det være ny Sluppenbru med oppgradering av Osloveien til Stavne.
 LO i Trondheim mener avsatt beløp på 0,8 millioner kroner i underkapittel Nærings-transport under kapittel 1.10 Øvrige innsatsområder er et lite beløp. Vi etterlyser infor-masjon om hvem som deltar i den nedsatte gruppa for næringstransport.

FORSVAR RETTFERDIGE PENSJONER

The following is an excerpt.

Vi oppfordrer til at det mobiliseres til fanemarkering utenfor Stortinget mandag 26. februar 2018 for å forsvare prinsippene i dagens offentlige pensjon og en forbedret AFP i privat sektor. Før fanemarkeringen arrangeres en gratis pensjonskonferanse – Pensjon og årets tariffoppgjør i Kulturhuset i Oslo fra kl. 11.00 til 13.00 mandag 26.2