Diagnoselisten bør bestå

The following is an excerpt.

En av årsakene er at det vil være viktig for at folk med kroniske lidelser skal kunne stå lengre i jobb. For ansatte med lav lønn vil departementets forslag innebære at de kanskje ikke tar de nødvendige behandlinger for å kunne ha en bedre livskvalitet, stå lengre i arbeidslivet og for å kunne unngå at sykdommen utvikler seg slik at de må gå over på hel eller delvis uførepensjon

Solidaritet med bryggearbeiderne

The following is an excerpt.

Hovedtariffoppgjøret 2016 – Solidaritet med bryggearbeiderne – lykke til med innspurten på meklingen. Dersom det blir streik i havnene kan vi fra første øyeblikk regne med en storstilt organisering av streikebryteri fra NHO. Representantskapet i LO i Trondheim ber fagorganiserte være forberedt på og aktivt bidra med tiltak som kan hindre det, ikke minst fysisk støtte til å gjennomføre blokader. Det vil være nødvendig med hjelp og støtte fra fagforeningene innen LO. LO i Trondheim vil bidra med nødvendig arbeid til å mobilisere til bred støtte.

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2016. OPPSUMMERING, GJENNOMFØRING OG RESULTAT.

The following is an excerpt.

Et mål med representantskapsmøtet er å ha en erfaringsutveksling på tvers av forbunds- og foreningsområder for å skape en felles forståelse av de utfordringer fagbevegelsen står overfor og hvordan vi i fellesskap best kan kjempe for våre faglige rettigheter framover.
Utredninger av tjenestepensjonsordninger, fram til 31.12.15 og fra tariffoppgjøret 2016.

LO i Trondheim støtter legestreiken.

The following is an excerpt.

Støtte til streikende leger i kamp for kollektiv innflytelse over arbeidstidsordninger.
LO i Trondheim anser bruddet mellom Akademikerne og Arbeidskraftkjøperforeningen Spekter som en kamp om hvor grensen for arbeidervernet skal gå. Vi støtter Legeforeningen i kampen for å sikre kollektiv styring av arbeidstidsordningene i sykehusene.

Jernbanereformen = rødt lys for jernbanen

The following is an excerpt.

Jernbanereformen: Regjeringen gir monopol til private utenlandske selskap. Allerede fra neste år kan NSB stå igjen som et tomt selskap med mange tusen ansatte, uten garantier for framtidig drift.
Konkurranseutsettingen regjeringen snakker så varmt om er en stor bløff. Det blir ikke konkurranse om passasjerene. Det blir konkurranse fra utenlandske selskaper om å sikre monopol på å kjøre tog i årevis framover.
Ansatte, godstrafikken og passasjerer betaler prisen.

Kommunedelplan energi og miljø

The following is an excerpt.

LO i Trondheim meiner utkastet til Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 er eit grundig dokument som legg opp til ambisiøse målsettingar. Men me synast at planen i større grad kunne framheva at utfordringane (og løysningane) er globale, me etterlyser konkretisering av tiltaka, og me saknar at kommunen i større grad framstår som ein aktør, i staden for berre ein tilretteleggjar, når konkrete tiltak skal settast i verk.

Nordmod 2030 – Overlever den nordiske velferdsmodellen?

The following is an excerpt.

Fafo har ledet forskningsprosjektet Norden mot år 2030, der den norske velferds- og arbeidslivsmodellens framtid blir diskutert. Forskere fra Danmark, Sverige, Island og Finland har deltatt. Initiativet til prosjektet kom fra SAMAK – samarbeidskomiteen mellom landsorganisasjonene og de sosialdemokratiske partiene i Norden.