Arbeidstidskonferanse 7. oktober

The following is an excerpt.

INVITASJON TIL HALVDAGSKONFERANSE MANDAG 07.10. 2019 Tema 1: 6-timers dag/30 timers uke med full lønnskompensasjon. Tema 2: Heltid i privat sektor. Tid: Mandag 7. oktober 2019 12.00 – 16.00.  Sted:

Midtbyen og kommunevalget – FrP går mot fagbevegelsen

The following is an excerpt.

FrP reiser ti punkter for å redde Midtbyen i en artikkel i Adresseavisen 16.08.19. Forslag som stimulerer til økt aktivitet i Midtbyen er viktig, men to av forslagene som FrP reiser er uakseptable for fagbevegelsen. Dette gjelder forslag 5 «Utvide skjenketiden til kl. 03.00» og forslag 9 «Åpne for søndagsåpne butikker, Trondheim som turistdestinasjon».

Høringssvar angående omregulering av Nardoveien 12 – 14

The following is an excerpt.

Nardovegen 12 og 14 (gårdsnr/bruksnr: 68/191 og 68/246), spørsmål om uttalelse til formålsendring fra næring til bolig – uttalelse fra LO i Trondheim. Arealet mellom Nardovegen og Torbjørn Bratts veg inneholder gode og sammenhengende nærings­arealer. Vi ønsker derfor ikke at kommunen imøtekommer forespørsel om formålsendring for Nardovegen 12 og 14 fra næring til bolig.

Skjenketider og arbeidsfolks helse

The following is an excerpt.

Foran årets kommunevalg er det gledelig at samtlige partier, bortsett fra FrP, har svart ja på kravet «Vil partiet beholde skjenketida til kl. 02.00?» Det er viktig både for å redusere vold / utrygghet og for å sikre helsa til de ansatte i bransjen

Bruk stemmeretten!

The following is an excerpt.

Styret i LO i Trondheim har vedtatt å ak­tivt synliggjøre og mobilisere støtte til kandidater som har tillitsverv / tidligere har hatt tillitsverv i fagbevegelsen, for å få disse oppover på listene. Dette vil være viktig for å få gjennomført de 52 kravene som den faglige alliansen i Trondheim har stilt til partiene i Trondheimsmanifestet 2019

Trondheimsmodellen : -Hva mener de politiske partiene?

The following is an excerpt.

Trondheimsmodellen innebærer at klubbene på arbeidsplasser via fagforeningene stiller konkrete krav til de politiske partiene foran kommunevalg. Kravene nedfelles i et samlet Trondheimsmanifest fra en bred faglig allianse som består av Utdanningsforbundet i Trondheim, Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim. Vedlagt finner du brosjyra, samt spørsmål som ble stilt til partiene med partienes fulle svar.

Full støtte til streikende i kamp for pensjon fra første krone for alle i sykehusene

The following is an excerpt.

Vi registrerer at LO Stat har tatt ut i streik i alt 303 medlemmer ved St. Olavs hospital, Oslo universitets­syke­hus, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai 2019. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent. Dere fører en viktig kamp mot diskriminering og for rettferdig pensjonsopptjening. Vi støtter dere fullt ut for at kampen dere fører leder frem til seier.